NATURAL RESOURCES WALES - EMERGENCY BYLAWS COMMENCING JANUARY 1ST 2019

F.Y.I. - these are the same byelaws as previous seasons. We will inform you following the inquiry whether these will remain for the entire 2019 season or not.

 

Natural Resources Wales introduces emergency byelaws to protect salmon.

Natural Resources Wales has made and introduced emergency byelaws to replicate the current level of protection for salmon that expire on the 31st December 2018. They will take effect from 1st January 2019.

The current National Salmon Byelaws, which have been in place for 20 years to protect early-running spring salmon, will expire on 31st December 2018. The new emergency byelaws will ensure the continued protection of Welsh salmon stocks until a decision is made on the application made by NRW to Welsh Government for the introduction of new more protective catch controls.

It was our intention that our proposed new ‘All Wales’ byelaws for nets and rods would be in place by now, however that is not the case, potentially leading to less protection for salmon.

The emergency byelaws replicate the existing National Salmon Byelaws utilising the same controls which have been place for 20 years and with which all fishermen are familiar. They are not expected to have any effect on either the Local Inquiry or NRW’s application for new catch control byelaws.

The byelaws require:

• close season for net fisheries ends on 31st May, with the exception of those net fisheries dependant on sea trout (Tywi, Taf, Nevern, Teifi, Dyfi) and which have been operating under a dispensation – which will continue

• the release of all salmon caught by nets before 1st June

• the release of all salmon caught by rods before June 16th

• no bait fishing for salmon before June 16th

The controls are intended to be in place for 12 months unless revoked or extended.

A copy of the byelaws will be supplied on demand free of charge to any person or by emailing Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflwyno is-ddeddfau brys i ddiogelu eogiaid.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu a chyflwyno is-ddeddfau brys er mwyn ailadrodd y lefel bresennol o amddiffyn eogiaid sy’n dod i ben ar 31ain Rhagfyr 2018. Byddant yn dod i rym ar 1af Ionawr 2019.

Bydd yr Is-ddeddfau Eogiaid Cenedlaethol, sydd wedi bod ar waith ers 20 mlynedd i ddiogelu eogiaid cynnar y gwanwyn, yn dod i ben ar 31ain Rhagfyr 2018. Bydd yr is-ddeddfau brys newydd yn sicrhau bod stociau eogiaid Cymru yn parhau i gael eu gwarchod hyd nes gwneir penderfyniad ar y cais a wnaed gan CNC i Lywodraeth Cymru, i gael rheoliadau dal newydd mwy amddiffynnol.

Ein bwriad oedd y byddai ein his-ddeddfau ‘Cymru gyfan’ arfaethedig ar gyfer gwialen a rhwyd yn eu lle erbyn hyn, fodd bynnag nid yw hynny wedi digwydd, gan arwain o bosibl at lai o warchodaeth i eogiaid.

Mae’r is-ddeddfau brys yn ailadrodd yr is-ddeddfau cenedlaethol ar eogiaid, gan ddefnyddio’r un rheolaethau sydd wedi bod ar waith ers 20 mlynedd ac mae pob pysgotwr yn gyfarwydd â nhw. Ni ddisgwylir iddynt gael effaith ar naill ai’r ymchwiliad lleol na chais CNC am is-ddeddfau rheoli dal newydd.

Mae’r is-ddeddfau yn mynnu:

• tymor cau pysgota ar gyfer pysgodfeydd rhwyd i ddod i ben ar 31ain Mai, ac eithrio’r pysgodfeydd rhwyd sy’n dibynnu ar siwin (Tywi, Taf, Nyfer, Teifi, Dyfi) ac sydd wedi bod yn gweithredu o dan ollyngiad - fydd yn parhau

• rhyddhau’r holl eogiaid a ddaliwyd gan rwydi cyn 1af Mehefin

• rhyddhau’r holl eogiaid a ddaliwyd gan wialen cyn 16eg Mehefin

• dim pysgota abwyd i ddal eogiaid cyn 16eg Mehefin

Bwriedir i’r rheolaethau fod yn eu lle am 12 mis oni bai eu bod yn cael eu diddymu neu ymestyn.

Bydd copi o’r is-ddeddfau yn cael ei anfon yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd yn gofyn amdanynt neu drwy e-bostio Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk